the flowers of war พากย์ไทย ปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงจากนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง 13 Flowers Of Nanjing ของนักประพันธ์หญิง เหยียนเกอหลิง ที่มีเบื้องหลังในนานกิง ปี 1937 […]